Vedtægter for Kalundborg Roklub

Gældende pr. 7. februar 2018

§1

Stk. 1. Foreningens navn er KALUNDBORG ROKLUB - Stiftet den 18-3-1918. Foreningens hjemsted er Kalundborg. Foreningens hovedformål er at dyrke rosport og kajaksport.

Stk. 2. Foreningen er medlem af: Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano- og Kajak  Forbund (DKF) - Begge under Dansk Idrætsforbund (DIF). Klubben er underlagt disses love og bestemmelser.

§2

Der er i klubben følgende medlemskategorier:

Aktive, passive, udenbys, friplads og æresmedlemmer.

Udenbysmedlemmer skal have bopæl i en anden kommune end Kalundborg og samtidig benytte roklubbens faciliteter sjældent.

Friplads er ikke betalende medlemmer. Kan bruges til f.eks. erhvervsaftaler, hvor en anden part betaler for medlemsskabet end medlemmet selv.

§3.

Som aktivt, udenbys eller friplads medlem kan optages enhver, som overfor bestyrelsen godtgør, at han/hun er i besiddelse af den krævede svømmefærdighed.

For unge under 18 kræves underskrift fra værge for optagelse i klubben samt dokumentation af svømmefærdighed.

Alle kan optages som passivt medlem.

Bestyrelsens skøn danner grundlag for enhver optagelse, og såfremt særlige grunde taler herfor, kan bestyrelsen nægte optagelse.

 §4.

Udnævnelse til æresmedlem sker ved simpel majoritet på en general forsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.

§5.

Ethvert medlem har adgang til klubhuset. Passive medlemmer har ikke ret til at benytte klubbens udstyr.

Klubbens medlemmer må rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer og bestemmelser.

Overtrædelse heraf kan straffes med karantæne eller i særlige grove tilfælde eksklusion.

Det pålægges medlemmerne at holde god indbyrdes tone og optræde værdigt udadtil.

Gør et medlem sig på væsentlig vis skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse herunder doping, modarbejder han/ hun klubben eller forstyrrer udøvelsen af foreningens formål og det sociale miljø i klubben, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

 

Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen afgjort ved førstkommende generalforsamling, hvortil han/ hun har adgang. Forhold under § 6 berettiger ikke til appel. På generalforsamlingen kan han/ hun igen optages som medlem, dersom generalforsamlingen vedtager dette med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

 §6.

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet erlægges forud.

Såfremt et medlem er i 1 måneds restance fremsendes påkrav og pågældende idømmes skriftligt rokarantæne. Henstår restancen ubetalt i endnu 2 uger, ekskluderes den pågældende fra klubben.

Bestyrelsen kan i givet fald indberette eksklusionen til DFfR og DKF og /eller andet forbund. Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun genoptages, når det skyldige beløb samt evt. restancegebyr er betalt.

Udmeldelse skal ske med skriftlig henvendelse til klubben. Der tilbagebetales ikke kontingent.

 §7.

Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel eller ejendom, er efter bestyrelsens beslutning herom erstatningspligtige overfor klubben.

 §8.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til foreningens ledelse bestående af: En formand, en kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for to år af gangen.

Til bestyrelsen vælges også 1 suppleant og 2 revisorer. Sidst nævnte revisorer kan vælges uden for foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af klubben. Går formand eller kasserer i utide skal der indkaldes til generalforsamling, hvor erstatninger findes.

 §9.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er mødt. Undtaget dette er økonomiske beslutninger for beløb, der er større end 10% af klubbens indestående på beslutningstidspunktet eller optagelse af lån. Her kræves afgivelse af stemme af alle bestyrelsesmedlemmer. Optagelse af lån kræver desuden generalforsamlingens godkendelse. Afgørelse foretages ved simpel stemmemajoritet.

Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen vælger selv hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal sidde i hvilke udvalg.

Udvalgsstrukturen i foreningen er beskrevet i foreningens reglement, der vedtages af bestyrelsen. Udvalg tildeles et kommissorium, der beskriver formål og ansvar for udvalget.

Alle aktive, æres og udenbys medlemmer i klubben kan være medlem af et eller flere udvalg.

De i reglementet beskrevne udvalg skal bestå af 3-5 personer, heraf et bestyrelsesmedlem.

Udvalgsmedlemmer vælges årligt på generalforsamlingen.

Det er den i bestyrelsen, der har ansvar for udvalget, der indkalder til det første udvalgsmøde efter generalforsamlingen. Udvalgene konstituerer sig selv og arbejder ud fra det af bestyrelsen fastlagte kommisorium.

Udvalgene kan med bestyrelsens godkendelse supplere op med nye udvalgsmedlemmer indtil 5 medlemmer.

 §10.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar eller februar måned. Afholdelse af ordinær generalforsamling indvarsles mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse gennem hjemmeside eller andre af roklubben brugte medier samt ved opslag i klubhuset med opgivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Stemmeret har aktive, udenbys og æresmedlemmer på, der på afstemningsdagen er fyldt 15 år, er medlem og som ikke er i restance med kontingentbetalingen.

Kun medlemmer af roklubben har adgang til generalforsamlingen. Ekskluderet medlem der udnytter sin appelret, har også adgang.

Der kan stemmes via fuldmagter. Et stemmeberettiget medlem kan medbringe en fuldmagt for et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagten skal være original og indeholde dato for generalforsamling, navn, adresse og underskrift på både afgiver og modtager af fuldmagt.

Såfremt et medlem anmoder derom, skal afstemning om personvalg foregå skriftligt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal optages i dagsordenen for generalforsamlingen. 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse
  • Lige år:

   Formand

   Et bestyrelsesmedlem

   Suppleant (vælges for 1 år)

   Revisorer (vælges for 1 år)

  •  Ulige år:

   Kasserer

   To bestyrelsesmedlemmer

   Suppleant (vælges for 1 år)

   Revisorer (vælges for 1 år).

 6. Valg til udvalg
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 8. Eventuelt.

 

§11.

Den lovligt indvarslede generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

Alle afstemninger, den i § 5 og vedtægtsændringer undtaget, afgøres ved simpel majoritet.

Forandring i vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen. Til stede skal være mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Endvidere skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemme for ændringsforslaget, der skal indvarsles samtidig med indkaldelsen. Skulle en generalforsamling ikke være beslutningsdygtig, skal der inden 4 uger afholdes en ny generalforsamling, på hvilken vedkommende ændring(er) skal kunne vedtages med 3/4 af de afgivne stemmeberettigede stemmer - uanset hvor mange der deltager i afstemningen.

 §12.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på generalforsamlingens eller bestyrelsens anmodning. Hvis halvdelen af stemmeberettigede medlemmer fremsender bestyrelsen anmodning om ekstraordinær  generalforsamling, skal dette efterkommes.

De forhold der ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling skal tilgå bestyrelsen skriftligt. Indvarslingsfrist og -måde som ved ordinær generalforsamling.

§13.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Der aflægges et særskilt regnskab over driften af “Tutten" og for foreningen.

 §14.

I tilfælde af opløsning af foreningen, vedtaget med mindst ¾ af de afgivne stemmer på en med dette formål lovligt indkaldt generalforsamling, tilfalder foreningens aktiver DFfR og DKF eller lignende forening efter den sidste generalforsamlings bestemmelse.